Nội dung kiểm toán liên quan đến việc chấp hành của chủ đầu tư

#1
Kính gửi các anh, chị, bạn bè đồng nghiệp, mình có một vấn đề nhỏ xin ý kiến, ý nghĩa của hai từ “xem xét” và “kiểm tra”, cụ thể hơn là trong nghiệp vụ KiTXD:

Theo Chuẩn mực 1000/2015 thì:

Đoạn 39 có nêu “Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có).”

Phụ lục 01 – Hợp đồng kiểm toán:

Điều 1 (Nội dung hợp đồng) “…Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có)….”

Nhưng Phụ lục 03 – Mẫu Báo cáo kiểm toán: ở phần

3. Phạm vi và công viêc kiểm toán: dùng từ “xem xét”, các phần công việc khác dùng từ “kiểm tra”

“…

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

- Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;

- Kiểm tra chi phí đầu tư;

- Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

- Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

- Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;

- Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước.

...”

Ngoài ra, theo Thông tư 09/2016/TT-BTC thì:

Điều 11. Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành/ điểm đ, khoản 1 dùng từ “kiểm tra”.

Điều 12. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, hạng mục công trình hoàn thành không kiểm toán báo cáo quyết toán/dùng từ “xem xét”.